5/25/98 siukai

Chia-e bunkiaN tong-an ti choan-oaN cho *.htm e si, e sit-khi chit-koa chi-goan(chhiuNkong, bo chu-kai t.t.), kap goan-bun u tam-po-a teng-taN, chhiaN hiong Taiffalo sou-chhu oancheng e goanbun!

hunlui

nitai

piau-te

 

    
lunsoat * * 
lunsoat

1996

hui-hanji chiah u chai-tiau toklip 
lunsoat

1996

taioanlang hoan-khong-su 
lunsoat

1997

gigian, gitong, ham binchok-chugi 
lunsoat

1997

hanji bunhoa khoan e thoat-han untong 
si * * 
si  228 
si  ak-chak e chhiu-na 
si  a-liat-tai 亞熱帶 
si  a-ma e sai-khia 
si  be-gian koh poaN pou-te-hi e chi-hu 
si  bo-ai 無愛 
si  chit e kousu 一個故事 
si  goa u thiaN-kiN 
si  haiang 海翁 
si  hunchiau ham pangkah 
si  ia-kiuN-a hoe khui 野薑仔花開 
si  koe-ke e saN-hun-te 過溪的三分地 
si  lau-lang kap hi 老人kap 
si  na-si honghun若是黃昏 
si  pak chit-koaN bah-chang 
si  piau-u ㄅㄧㄠ 
si  siN kap si kap 
si  sip-gi-ke tengthau e niau-chhi 
si  tng-lai khi 轉來去 
si  tosu 島嶼 
siosoat * * 
siosoat  gin-a phoaN 囡仔伴 
siosoat  kui-a-tong 鬼仔洞 
soaNbun * * 
soaNbun  a-ma e sai-khia-chiN 
soaNbun  chhu-kak-chiau 
soaNbun  goa'e taigibun senggai 
soaNbun  lokah mqyanux 
soaNbun  ut-chut e ang-chhiu-na 

taiffalocrw2.JPG (3609 bytes) Copyright by Taiffalo  All Rights Reserved.