Be-gian koh搬布袋戲的姊夫 /蔣為文

 

 

hit chit-kang, na親像天公生

阿姊koaN chit-kha khabang轉來

手裡提一仙

姊夫愛弄的布袋戲ㄤ仔

 

阮問阿姊

kam講東南派koh乎西北派設計去

阿姊無講話, kantaN弄tioh hit仙

為江湖正義走縱的, 布袋戲ㄤ仔

 

後來, 我chiah發現

姊夫講伊be-gian koh搬布袋戲

, 講beh去流浪

走chhoe伊理想的國度

 

有一日, 庄lin做戲天公

鑼鼓聲中, 西螺派phah倒中原

我探頭ka看, 姊夫當teh弄hit仙

為江湖正義走縱的, 布袋戲ㄤ仔

 

 

--記 文化獨立的新國度 4-8-1996