TAIBUN SIACHOK          [Big-5][English]


TAIBUN CHOKPHIN SOAN

Lunsoat, si, sanbun, siosoat.


TITTCHIONG CHOKPHIN

1996 Te-2-kai Lamkhunsin Taigi bunhak-ia~ sin-si-chiong thau-chiong. Titchiong chokphin: Iakiu~-a hoe khui.

1994 Taipak-chhi Lu-khoan-hoe kipan '100-e a-ma e kousu' tengbun te-5-mia. Titchiong chokphin: A-ma e saikhiachi~.

1994 Te-16-kai Iam-hun Te-tai sanbun te-2-mia, sin-si te-2-mia. Titchiong chokphin:Lokah mqyanux, Hunchiau ham pangkah.


CHHUTPAN

1996 Haiang Taibun-chip. Taipak: Taileh chhutpansia.

@

tngkhi

@

@


Sou-u chokphin chuchok-khoan poliu

Copyright 1998 by Taiffalo. All rights reserved

5/25/98 siukai