Hoangeng lai Taiffalo e chhu chhittho!  Welcome to Taiffalo's homepage!


Taiffalo


[Big-5] [English]

  GOA E KHOTENG KAP HAKSENG

 LIAH GIANKIU LUNBUN

   GIAN-KIU-SEK CHHUT-PAN-PHIN

    IU-KOAN TAIFFALO

 GOA E GIANKIU

 TAIBUN SIACHOK

 LIAM-KIAT

   LANGKHEH LAU-OE 

 


 Best viewed with IE at 800*600 mode
Sou-u chokphin chuchok-khoan poliu
Copyright 1998-2006 by Taiffalo. All rights reserved
Updated 10/29/07

visitors since Sept. 21, 2003