IUKOAN TAIFFALO            [Big-5][English]


'TAIFFALO' SI SIA~MI ISU?

'Taiffalo' si Taiwan Buffalo, Taioan Chuigu e isu.


TAIFFALO E KANKAI

Taiffalo e choan mia si Wi-Vun Taiffalo Chiung. I si Bikok Tekchiu taihak Arlington haukhu e gigianhak phoksu. 1971 ni Kohiong-koan Kongsan-tin chhutsi. Taigibun ham bunhoa kiankok e kangchokchia. I bokchian ti Taioan Tailam e Seng-kong Taihak e Taioan Bunhak He tamjin choanjim kausiu e chitbu.


ITPOA~ E HENGCHHU

Tiannau, hipsiong, tio-hi, liu-peng, khoa~ chiau-a, khoa~ haiang, kong Taigi, thia~ Ngou Lokthian kongkou.


CHU-IAU E KENGLEK

2001-2000 Tekchiu Taihak Arlington Haukhu Gigianhak Hak-hoe hoe-tiu~

2000-1999 Tekchiu Taihak Arlington Haukhu Gigianhak Hak-hoe hu hoe-tiu~

2000-1998 Taioan Haksengsia sia-ui.

1998 Tekchiu taihak Taioan tonghak-hoe hoetiu~.

1996 Taiek 5% keoe senggoan.

1996 Ka Lektong koktai hiosoanjin Ng bi-eng chousoan.

1995 Tamkang taihak kihai-he pigiap.

1995 Taibun Thongsin siachok-hoe senggoan.

1995 Taigibun Thuitian-hiaphoe senggoan.

1994 Kunchiong chisia~ e 'Lok-a e kohiong' chiatbok e chuchhijin.

1994 Ketagalan leksu bunhoa tiaucha siochou senggoan.

1992 Taigi Hakseng pianchip.

1992 Hakseng Taioan Gibun Chhiokchinhoe senggoan.

1991-95 Akongtiam Goehkhan e 'Kocha-peh' Taibun choanlan chupit.

1991 Tamkang taihak Taigibunsia chhongsia siatiu~.

1990 Kohiong Tionghak pigiap.

Tngkhi

 


Sou-u chokphin chuchok-khoan poliu
Copyright 1998-2014 by Taiffalo. All rights reserved
Updated 09/21/ 2014