| Other papers | HTML full text | PDF Viewable file 0.7M | PDF Printable file 0.7M |

 

台語ê “米” /bi/ häm英語ê “bee” kám有影käng-khoán?
--
Voice Onset Time ê觀點看台語häm英語ê塞音ê差異

Is Taiwanese bi really the same as English bee?
-- A comparative study of stop consonants in Taiwanese and English in terms of VOT

蔣為文

摘要 [abstract in Taiwanese]

台語ê“米” /bi/ häm英語êbee(蜂仔)聽起來kámkäng-khoán?有人講英語ê bee聽起來sêng台語ê”,有人講像/pi/。到底英語ê「濁塞音(voiced stop consonants) /b/sêng台語音韻系統內底ê /b/抑是/p/ ?

若就「音韻學」(phonemics) ê角度來看,台語ê /b/ (eg.) kap /g/ (eg.) häm英語ê /b/ (eg. bee) kap /g/ (eg. guy)應該是屬käng一類ê濁塞音若是án-ne,為啥物有台灣人會認為英語ê濁塞音/b d g/聽起來無sêng台語ê濁塞音/b g/,顛倒sêng清塞音/p t k/?

因為有以上即款對台語häm英語ê相對   塞音ê認知êkâng,所以反應t„台語羅馬字系統ê符號選用頂頭:有ê方案,像講「通用拼音乙式」選b d g來表示台語ê /p t k/,用p t k來表示/ph th kh/有方案,像講「白話字」kap「通用拼音甲式」,選b g來表記台語ê /b g/,用p t k/p t k/

ê研究就是beh瞭解是啥物原因造成以上ê語音認知ê差異;即ê研究a-khu-thit-kho語音學(acoustic phonetics) ê角度來測量比較台語häm英語ê Voice Onset Time (VOT;開始發聲時間)thang解答頂高ê問題。

即個研究以聲譜理論來分析比較台語häm英語ê VOT。台語ê部分是針對一個cha-p¬ ê28歲、以台語為母語ê「發音人」所做ê測量。英語ê部分直接採用Lisker and Abramson (1964) ê實驗數據。 本實驗採用êMac版本ê Signalyze軟體。實驗過程是由發音人照事先安排好ê語詞樣本(word list)來發音。每一個語詞lóngCV單音節、單聲母、kap單韻母結構(參閱附件一),每一個語詞lóng重複錄5 pái

        本實驗結果印證台語塞音有「清塞音」、「濁塞音」häm「送氣音」3類,ah英語kan-tan「濁塞音kap「非濁-塞音2種。因為英語塞音kan-tan2niâ,而且in個別ê VOT範圍lóng涵蓋tiõh台語ê清塞音,所以台灣人聽英語ê時真歹分辨英語ê塞音。也就是講,因為英語kan-tan 2種塞音,所以in發音ê彈性khah大,khah gâu受講話者個人、或者音韻條件等因素影響,soah來改變in ê a-khu-thit-kho語音特質。換過來講台語,因為台語塞音有3種,所以發音ê彈性khah細;Piän若發音無準確,清塞音就會變濁塞音或者送氣音。