Download PDF file of this paper

Get more papers of the same author

台語ê ” /bi/ häm英語ê “bee” kám有影käng-khoán?

--Uì Voice Onset Time ê觀點看台語häm英語ê塞音ê差異

 

蔣為文 (Wi-vun T. Chiung)

美國德州大學(UT-Arlington)語言所

一、               研究動機häm目的

台語ê“米” /bi/ häm英語êbee(蜂仔)聽起來kámkäng-khoán?有人講英語ê bee聽起來sêng台語ê”,有人講像/pi/。到底英語ê「濁塞音(voiced stop consonants) /b/sêng台語音韻系統內底ê /b/抑是/p/ ?

若就「音韻學」(phonemics) ê角度來看,台語ê /b/ (eg.) kap /g/ (eg.) häm英語ê /b/ (eg. bee) kap /g/ (eg. guy)應該是屬käng一類ê濁塞音若是án-ne,為啥物有台灣人會認為英語ê濁塞音/b d g/聽起來無sêng台語ê濁塞音/b g/,顛倒sêng清塞音/p t k/?

因為有以上即款對台語häm英語ê相對   塞音ê認知êkâng,所以反應t„台語羅馬字系統ê符號選用頂頭:有ê方案,像講「通用拼音乙式」選b d g來表示台語ê /p t k/,用p t k來表示/ph th kh/有方案,像講「白話字」kap「通用拼音甲式」,選b g來表記台語ê /b g/,用p t k/p t k/

ê研究就是beh瞭解是啥物原因造成以上ê語音認知ê差異;即ê研究a-khu-thit-kho語音學(acoustic phonetics) ê角度來測量比較台語häm英語ê Voice Onset Time (VOT;開始發聲時間)thang解答頂高ê問題。

二、               台語häm英語ê塞音

若就「音韻學」ê角度來講,台語ê「塞音」(stop consonants)有三種類型,抑就是「清塞音」(voiceless stop)、「濁塞音」(voiced stop)kap「送氣音」(aspirated);英語ê「塞音kan-tän分「濁塞音」kap「非濁-塞音二類,抑就是講t„英語ê音韻系統內底是無分「清塞音」kap「送氣音」。台語häm英語ê塞音分別列t„圖表1 kap 2thang乎各位看了khah清楚。

 

 

濁塞音

清塞音

送氣音

嘴唇音(bilabial)

b

p

ph

齒岸音(alveolar)

 

t

th

軟頂khok(velar)

g

k

kh

圖表 1. 台語ê塞音系統

 

 

濁塞音

非濁-塞音

嘴唇音(bilabial)

b

p

齒岸音(alveolar)

d

t

軟頂khok(velar)

g

k

圖表 2. 英語ê塞音系統

 

為啥物講台語ê塞音有3種,ah英語kan-tän 2?這是因為台語hit 3種塞音lóng有法度chhoë tiõh「上細對立體」(minimal pairs)˜-kõh t„英語內底soah無法度t„清塞音kap送氣音之間chhoë tiõh「上細對立體」。像講,台語內底ê/bi/、比/pi/、鄙/phi/,因為「聲母」(i.t.s. /b p ph/)kängsoah分別造成3種無käng ê語意,所以有「上細對立體」。‹-koh t„英語內底,“有送氣”häm“無送氣”(i.t.s.清塞音)是一種“無意識”ê自然發音行為,而且in之間呈現一種「互補分布」(complementary distribution) ê關係,所以chhoë無「上細對立體」。舉例講,spy (爪扒仔) kap pie (美國雞卵糕餅)2個詞,若tùi講英語ê美國人來講,in ka-t„認為聽起來2p lóng是發käng-khoán ê音,抑就是/spai/ kap /pai/ (tú-hó是音韻學ê角度);但是,若就語音學(phonetics) ê角度來講, in p ê發音事實上是無käng ê,分別是無送氣ê [spai] kap 有送氣ê [phai]。這是因為t„英語內底,送氣音kan-tän會出現ti語音ê頭前;相對之下,[s]後壁ê塞音一定是清塞音[p]T„即個例lìn,咱講[p] häm [ph]是英語ê語音音素(phonemes) /p/ ê 2個「音素變體」或者「同位音」(allophones)

 

三、               研究方法

Beh區別「清塞音」、「濁塞音」kap「送氣音」即3ê塞音,ë-sái透過電腦做聲譜(spectrograms) ê測量。即3種塞音若透過聲譜分析,ë-sái真清楚觀察出in ê特色。請比較下面圖表 3 圖表 4 kap圖表 5 kúi張「聲譜圖」內底,橫座標是時間,直座標是頻率,粗白線表示ê2個嘴唇phahê hit ê當袸。一般來講,咱人發濁塞音ê時袸,t„嘴唇phah開儘前咱人nâ-âu ê聲帶就已經開始振動ê振動會顯示t„聲譜圖,抑就是圖表 3 內底粗白線häm幼白線之間色致khahkäng ê hit giah。咱人tãk pái發濁塞音ê時,粗白線häm幼白線之間ê時間長短lóngn käng,所以無形中形成khah濁、khah無濁ê差別。雖然時間長短無käng˜-koh in一定有一個時間範圍,像講本實驗內底台語ê /b/大約是-135-57 msec (千分之一秒;以粗白線做中心線,負號表示t„粗白線êpêng)之間。粗白線häm幼白線之間即段時間號做「聲音發出時間」(Voice Onset Time)。無käng ê語言,in ê「聲音發出時間」ê範圍會無käng

 

 

圖表 3. 濁塞音[ba] ê聲譜

 

圖表 4. 送氣[pha] ê聲譜

 

圖表 5. 塞音[pa] ê聲譜

 

Soà--lâi咱來講送氣音ê情形(圖表 4 )t嘴唇phah開、氣開始出來hit袸,「韻母ê聲音iáuhiah緊出來Àich…t-si-á韻母êchiah會出來(lìn幼白線是韻母開始發聲hit)。粗白線häm幼白線之間即段時間就是VOT。即段送氣過程因為發生t„粗白線(嘴唇phahê hit ê當袸) êpêng,所以定做「正」êT„ê實驗內底,台語/ph/ ê VOTt„ 13647之間。

圖表 5 是清塞音ê聲譜圖。清塞音因為送氣真chió,嘴唇一phah開,韻母就差不多順hit ê時勢piàn出來。所以清塞音ê粗白線häm幼白線真oá (lìn kan-tan畫粗白線),抑就是講伊ê VOT真短T„ê實驗內底,台語/p/ ê VOTt„ 300之間。

即個研究就是以頂面所講ê聲譜理論來分析比較台語häm英語ê VOT。台語ê部分是針對一個cha-p¬ ê28歲、以台語為母語ê「發音人」所做ê測量。英語ê部分直接採用Lisker and Abramson (1964) ê實驗數據。

本實驗採用êMac版本ê Signalyze軟體。實驗過程是由發音人照事先安排好ê語詞樣本(word list)來發音。每一個語詞lóngCV單音節、單聲母、kap單韻母結構(參閱附件一),每一個語詞lóng重複錄5 pái

四、               結果häm討論

按照頂面所講ê研究方法來測量了,咱ë-sáitiõh下面圖表 6 ê 台語VOT數據(詳細請參閱附件一)。英語ê VOT數據(Lisker and Abramson 1964) mät„圖表 7 thang乎大家做比較

 

 

p

t

k

ph

th

kh

b

g

平均值

9.37

8.63

21.27

71.00

81.30

108.43

-83.90

-82.63

標準差

7.43

4.41

5.50

18.68

15.57

20.78

16.65

25.44

範圍大小

30

19

26

89

54

87

78

89

上細

0

0

8

47

59

76

-135

-119

上大

30

19

34

136

113

163

-57

-30

(單位:千分之一秒)

圖表 6. 台語塞音ê VOT

 

 

 

p

t

k

b

d

g

平均值

58

70

80

1

-101

5

-102

21

-88

範圍大小

100

75

85

5

110

25

115

35

90

上細

20

30

50

0

-130

0

-155

0

-150

上大

120

105

135

5

-20

25

-40

35

-60

        (單位:千分之一秒)

圖表 7. 英語塞音ê VOT

 

若照圖表 6 kap圖表 7 ê數據來比較台語häm英語ê塞音,ë-sái發現下面3個特點:

第一,台語ê濁塞音、清塞音kap送氣音ê VOT互相完全無重疊,有真好ê區別(圖表 8 圖表 9 圖表 10 )。即個現象tú-hó印證講台語ê塞音有濁塞音、清塞音kap送氣音即3類。

 

圖表 8. 台語雙唇塞音ê VOT

 

 

圖表 9. 台語「齒岸塞音」ê VOT

圖表 10. 台語軟頂khok塞音」ê VOT

 

第二,英語ê濁塞音同時häm台語ê清塞音kap濁塞音有相疊tiõh,所以以台語為母語ê人若聽tiõh英語ê濁塞音,有時就會誤解做清塞音(圖表 11 圖表 12 圖表 13 )。像講,英語ê bee 講英語ê hit個人發音t„ VOT 4 msec hit袸, bee聽起來就sêng台語ê[pi];若發t„ VOT -100 msec ê時,bee就像米[bi]換一句話講,英語ê濁塞音其實若就a-khu-thit-kho ê角度來看,是有清塞音häm濁塞音ê特質ê莫怪台灣人t„ hia sa無英語ê beesêng“比”抑是“米”。

圖表 11. 台語häm英語ê「雙唇塞音」ê比較

 

圖表 12. 台語häm英語ê「齒岸塞音」ê比較

 

 

圖表 13. 台語häm英語ê軟頂khok塞音」ê比較

 

第三,英語ê非濁-塞音大部分häm台語ê送氣音相疊,chió部分häm台語清塞音相疊(圖表 14 )或者接近(圖表 15 圖表 16 )。咱儘前有講tiõh英語內底,“有送氣”häm“無送氣”(i.t.s.清塞音)是一種“無意識”ê自然發音行為;雖然講英語êkiò-s„ka-t„是發käng-khoán ê /p/˜-koh事實上就a-khu-thit-kho來講inê音是有[p] kap [ph] ê差別ê。以圖表 14 英語ê /p/來講,VOT khah頂高ê部分就sêng台語ê送氣音,khah下腳êsêng清塞音;雖然sêng清塞音,˜-kohê程度並無台語清塞音hiah“清”(因為稍寡有送氣)。所以台灣人聽人講英語ê時,大部分ê時袸會認為/p/發音等於台語ê送氣音/ph/

 

 

圖表 14. 台語häm英語ê「雙唇塞音」ê比較

 

 

圖表 15. 台語häm英語ê「齒岸塞音」ê比較

圖表 16. 台語häm英語ê軟頂khok塞音」ê比較

五、               結論

本實驗結果印證台語塞音有「清塞音」、「濁塞音」häm「送氣音」3類,ah英語kan-tan「濁塞音kap「非濁-塞音2種。因為英語塞音kan-tan2niâ,而且in個別ê VOT範圍lóng涵蓋tiõh台語ê清塞音,所以台灣人聽英語ê時真歹分辨英語ê塞音。也就是講,因為英語kan-tan 2種塞音,所以in發音ê彈性khah大,khah gâu受講話者個人、或者音韻條件等因素影響,soah來改變in ê a-khu-thit-kho語音特質。換過來講台語,因為台語塞音有3種,所以發音ê彈性khah細;Piän若發音無準確,清塞音就會變濁塞音或者送氣音。

án-ne,台語羅馬字究竟àip t k抑是b d g來表示/p t k/ (比、豬、指) khah? 就現此時台灣社會上2種主要ê主張來分析,支持用p t k來表示/p t k/ ê,基本上是khiä t„音韻學(phonemics) ê角度;支持用b d g來表示/p t k/ ê,是就a-khu-thit-kho語音學kap語音認知ê觀點。

採用p t k來表示/p t k/ ˜-tän ë-tàng傳承台灣傳統白話字, mä ë-sái häm國際音標(IPA)一致,kap國際上多數ê語言配合,做到真正ê häm“世界接軌”;這對學生beh學英語以外ê外國語言有幫暫。若用b d g來表示/p t k/,主要是考慮台語英語之間ê塞音特性,專門配合英語、ë-tàng khahhäm英語國家接軌

以上兩種主張lóng有伊一定ê道理kapbái點。政策制定者應該乎雙方公平ê競爭機會,透過公平、公開ê程序乎大眾做最後ê裁決。若必須要,ë-sái利用即個議題來乎台灣人做歷史上ê第一pài公民投票。

 

參考文獻

鄭良偉台灣福建話的語音結構及標音法(台北:學生書局,1977)

鄭良偉台語的語音與詞法(台北:遠流出版社,1997)

Lisker, Leight and Arthur S. Abramson. 1964. A cross-language study of voicing in initial stops: acoustical measurements. Word. 20, pp.384-422.

 


附件一:台語VOT測量ê數據(單位:千分之一秒)

 

次數

p

t

k

ph

th

kh

b

g

a

 

 

 

 

1

30

13

18

69

60

109

-69

-30

2

0

18

19

83

76

106

-71

-69

3

6

19

21

71

78

92

-112

-82

4

6

15

19

101

87

130

-89

-69

5

4

10

24

70

80

122

-57

-101

i

 

 

 

 

1

10

10

23

50

77

111

-85

-82

2

10

0

20

71

90

115

-75

-111

3

7

8

25

73

87

108

-83

-53

4

9

8

19

80

93

130

-69

-50

5

10

9

17

71

113

102

-74

-54

u

 

 

 

 

1

27

18

12

75

113

163

-62

-119

2

25

14

21

136

101

103

-105

-79

3

11

8

26

111

76

122

-74

-64

4

14

9

24

67

112

102

-90

-107

5

20

7

19

76

100

134

-85

-118

e

 

 

 

 

1

0

6

8

57

78

76

-66

-112

2

3

7

22

58

65

79

-135

-106

3

6

5

21

53

67

82

-93

-69

4

0

7

34

73

68

94

-101

-99

5

0

6

11

47

75

95

-80

-106

o

 

 

 

 

1

7

4

31

85

67

95

-104

-93

2

8

6

13

69

85

87

-85

-99

3

10

5

21

54

88

92

-83

-82

4

9

6

26

61

79

79

-70

-96

5

8

9

25

62

65

118

-71

-113

 

 

 

 

1

10

7

24

55

61

126

-74

-88

2

8

6

22

57

64

151

-81

-50

3

9

5

26

75

59

114

-80

-33

4

7

6

24

58

88

100

-104

-89

5

7

8

23

62

87

116

-90

-56

平均值

 

9.37

8.63

21.27

71.00

81.30

108.43

-83.90

-82.63

標準差

 

7.43

4.41

5.50

18.68

15.57

20.78

16.65

25.44

範圍大細

 

30

19

26

89

54

87

78

89

上細

 

0

0

8

47

59

76

-135

-119

上大

 

30

19

34

136

113

163

-57

-30

 

意見、批評,請聯絡:

蔣為文 (Wi-vun T. Chiung)

美國德州大學(UT-Arlington)語言所

E-mail: uibun@yahoo.com