[More papers] [PDF Free-View full text 0.3M] [PDF Printable full text 0.3M]

 

台灣白話文學ê源頭是世界文學

 

蔣為文

成功大學台灣文學系

 

學界對台灣新文學發展ê開始點一般lóng是定t„ 1920年代(葉石濤1993:28;林瑞明1996:2;游勝冠1996:18;梁明雄1996:149;河原功2004:134)In ê論點通常是講台灣新文學是受1)中國五四運動,或者2)日本現代文學ê影響之下chiah發展起來ê

本論文ê目的就是beh批判傳統ê chit 2種論點,beh提出新主張:台灣書面語文學一開始就是受世界文學ê影響,t„歐洲白話ê國民文學ê刺激之下所發展出來ê。所謂ê中國五四運動或者日本現代文學,不過是台灣受世界文學影響一段時間了,另外koh出現ê 2個影響台灣文學ê支流niâ

 

[Taiwanese Serif font is needed to read this paper]